USŁUGI prawne DLA cudzoziemców

Kancelaria prawna Arbitra oferuje kompleksową pomoc prawną dla cudzoziemców przebywających na terenie Polski. Oferujemy wsparcie we wszelkich kwestiach prawnych związanych z pobytem, pracą oraz życiem codziennym w Polsce. Nasz zespół prawników posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do skutecznego rozwiązywania problemów prawnych, z którymi mogą spotkać się obcokrajowcy.

ZAKRES USŁUG

1. Legalizacja Pobytu:
– Pomoc w uzyskaniu wizy, karty pobytu, zezwolenia na pobyt czasowy i stały.
– Doradztwo w zakresie przedłużania legalnego pobytu w Polsce.
– Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed urzędami i sądami.
2. Prawo Pracy:
– Doradztwo prawne w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
– Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia i innych umów
   cywilnoprawnych.
– Pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na pracę oraz doradztwo w kwestiach związanych z
   delegowaniem pracowników.
3. Prawo Rodzinne:
– Pomoc prawna w sprawach związanych z małżeństwem, rozwodem, separacją oraz opieką
   nad dziećmi.
– Doradztwo w zakresie uznawania zagranicznych wyroków sądowych i dokumentów.
– Reprezentacja w sprawach o alimenty i podział majątku.
4. Prawo Cywilne i Spadkowe:
– Doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.
– Pomoc w sprawach spadkowych, w tym uznawanie testamentów i podział spadku.
– Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych.
5. Prawo Administracyjne:
– Reprezentacja przed organami administracji publicznej w sprawach związanych
    z pobytem i pracą cudzoziemców.
– Sporządzanie odwołań, zażaleń i skarg na decyzje administracyjne.
– Doradztwo w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych zdobytych
   za granicą.
6. Prawo Karne:
– Reprezentacja cudzoziemców w postępowaniach karnych.
– Obrona w sprawach o wykroczenia i przestępstwa.
– Doradztwo i pomoc prawna w przypadku zatrzymania lub aresztowania.