USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Oferujemy bardzo szeroki zakres usług dla osób fizycznych, obejmujących prawo rodzinne, administracyjne, karne oraz autorskie. Prowadzimy również arbitraż i mediacje.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie na przejrzystych zasadach współpracy.

PRAWO CYWILNE

W naszej kancelarii oferujemy wszechstronną obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego. Zajmujemy się sprawami zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, zapewniając fachową pomoc i doradztwo w różnorodnych kwestiach cywilnoprawnych.

1. Sprawy Majątkowe i Windykacja:
– Doradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących roszczeń majątkowych.
– Windykacja należności i odzyskiwanie długów.
– Sporządzanie i analiza umów majątkowych.
2. Sprawy Rodzinne i Spadkowe:
– Prowadzenie spraw rozwodowych i dotyczących podziału majątku.
– Ustalenie kontaktów z dziećmi, alimenty i opieka nad dziećmi.
– Doradztwo i reprezentacja w sprawach spadkowych, w tym sporządzanie testamentów
   i dział spadku.
3. Nieruchomości i Prawo Budowlane:
– Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, sporządzanie i analiza umów sprzedaży.
– Reprezentacja w sprawach związanych z prawem budowlanym i najmem.
– Rozwiązywanie sporów sąsiedzkich i kwestii związanych z własnością.
4. Umowy i Zobowiązania:
– Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych.
– Doradztwo w zakresie realizacji i egzekwowania zobowiązań umownych.
– Reprezentacja w sporach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów.
5. Ochrona Dóbr Osobistych:
– Doradztwo i reprezentacja w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych.
– Dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie za naruszenie
   dóbr osobistych.
– Mediacje i negocjacje w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych.

PRAWO KARNE

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej z zakresu prawa karnego. Zapewniamy profesjonalne wsparcie zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym, które stanęły w obliczu zarzutów karnych lub potrzebują pomocy prawnej w związku z postępowaniem karnym.

1. Obrona w Postępowaniu Karnym:
– Reprezentacja oskarżonych na każdym etapie postępowania.
– Opracowanie strategii obrony dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta.
– Udział w rozprawach sądowych oraz negocjacjach z prokuraturą.
2. Pomoc dla Ofiar Przestępstw:
– Reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.
– Sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa.
– Doradztwo w zakresie uzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynień.
3. Doradztwo Prawne:
– Analiza i opiniowanie spraw karnych.
– Konsultacje prawne dotyczące odpowiedzialności karnej.
– Porady w zakresie prewencji kryminalnej.
4. Postępowania Wykonawcze:
– Pomoc w sprawach związanych z wykonaniem kary.
– Składanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
– Reprezentacja w postępowaniach o odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonaniu.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa administracyjnego. Nasz zespół doświadczonych prawników zapewnia fachową pomoc i doradztwo zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, pomagając w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych związanych z administracją publiczną.

1. Postępowania Administracyjne:
– Reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej.
– Sporządzanie odwołań, zażaleń i skarg na decyzje administracyjne.
– Doradztwo w zakresie procedur administracyjnych i prawa materialnego.
2. Zezwolenia i Licencje:
– Pomoc w uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji i koncesji.
– Doradztwo w zakresie wymogów prawnych dotyczących działalności regulowanej.
– Reprezentacja w postępowaniach związanych z odmową wydania lub cofnięciem
   zezwoleń.
3. Prawo Budowlane i Gospodarka Nieruchomościami:
– Doradztwo w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym i budowlanym.
– Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę i innych decyzji administracyjnych.
– Reprezentacja w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym i gospodarką
   nieruchomościami.
4. Ochrona Środowiska:
– Doradztwo prawne w zakresie przepisów ochrony środowiska.
– Reprezentacja w postępowaniach dotyczących decyzji środowiskowych.
– Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na działalność mogącą wpływać na środowisko.
5. Kontrole i Postępowania Przed Organami Nadzoru:
– Reprezentacja klientów podczas kontroli prowadzonych przez organy administracyjne.
– Sporządzanie odwołań od wyników kontroli i decyzji pokontrolnych.
– Doradztwo w zakresie zgodności z przepisami prawa administracyjnego.

PRAWO AUTORSKIE

Oferujemy profesjonalne doradztwo i obsługę prawną z zakresu prawa autorskiego. Pomagamy zarówno twórcom, jak i przedsiębiorcom w ochronie ich praw autorskich oraz w rozwiązywaniu sporów związanych z własnością intelektualną. Nasz zespół prawników posiada bogate doświadczenie w pracy z klientami z różnych branż kreatywnych.

1. Ochrona Praw Autorskich:
– Rejestracja utworów i doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich.
– Sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących przeniesienia praw autorskich i licencji.
– Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących naruszeń praw autorskich.
2. Prawo Mediów i Rozrywki:
– Doradztwo prawne dla artystów, pisarzy, muzyków, producentów filmowych i innych twórców.
– Sporządzanie umów wydawniczych, produkcyjnych i dystrybucyjnych.
– Ochrona praw osobistych i majątkowych twórców.
3. Licencjonowanie i Umowy:
– Negocjowanie i sporządzanie umów licencyjnych oraz umów na wykorzystanie utworów.
– Doradztwo w zakresie sublicencjonowania i zarządzania prawami autorskimi.
– Analiza i weryfikacja umów pod kątem zgodności z przepisami prawa autorskiego.
4. Naruszenia Praw Autorskich:
– Reprezentacja w sprawach dotyczących naruszeń praw autorskich, w tym w postępowaniach
   sądowych i administracyjnych.
– Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynień za naruszenia praw autorskich.
– Mediacje i negocjacje w sprawach spornych.
5. Szkolenia i Konsultacje:
– Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu prawa autorskiego.
– Konsultacje dla firm i instytucji w zakresie zgodności z przepisami prawa autorskiego.
– Doradztwo w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej.

Mediacje i Arbitraż

Specjalizujemy się w prowadzeniu mediacji i arbitrażu, oferując profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu sporów bez konieczności długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Pomagamy zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym w osiąganiu satysfakcjonujących porozumień oraz w przeprowadzaniu sprawiedliwego i bezstronnego arbitrażu.

1. Mediacje:
– Prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych.
– Pomoc w negocjacjach i osiąganiu ugód między stronami konfliktu.
– Sporządzanie ugód mediacyjnych i ich zatwierdzanie przez sąd.
2. Arbitraż:
– Reprezentacja stron w postępowaniach arbitrażowych.
– Sporządzanie i analiza umów arbitrażowych.
– Prowadzenie arbitrażu zarówno krajowego, jak i międzynarodowego.
3. Doradztwo w Zakresie ADR (Alternative Dispute Resolution):
– Konsultacje i doradztwo w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
– Ocena i wybór najskuteczniejszej metody ADR dla konkretnego sporu.
– Przygotowanie strategii rozwiązywania konfliktów.
4. Szkolenia i Warsztaty:
– Organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu mediacji i arbitrażu.
– Edukacja w zakresie korzyści i procedur związanych z ADR.
– Indywidualne i grupowe szkolenia dla firm i organizacji.
5. Konsultacje i Wsparcie:
– Doradztwo prawne w trakcie całego procesu mediacji i arbitrażu.
– Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i reprezentacja interesów klientów.
– Wsparcie w egzekucji ugód mediacyjnych i wyroków arbitrażowych.